ویژگی تصویر

غرفه ی پایه ششم ابتدایی

نمونه تدریسهای امدادبه امدادفصل اول وEMD آن (مکمل )فصل اول

ویدیوهای آموزشی ریاضی (فصل1):عدد والگوهای عددی امدادبه امداد

ویدیوهای آموزشی ریاضی (فصل2):کسر امدادبه امداد

ویدیوهای آموزشی ریاضی (فصل3): اعداداعشاری

ویدیوهای آموزشی ریاضی (فصل4): تقارن ومختصات

ویدیوهای آموزشی ریاضی (فصل5): اندازه گیری

ویدیوهای آموزشی ریاضی (فصل6): تناسب ودرصد

ویدیوهای آموزشی ریاضی (فصل7): تقریب

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟