[eltdf_custom_font title='همکاران گروه امداد دانش آموزی درایام اضطراری و آموزشی درخدمت دانش آموزان سراسر کشور هستند باعث افتخار گروه ماست که گامی کوچک در رشد و پیشرفت شما برمیداریم' title_tag='p' font_size='16px' line_height='24px' margin='-29px 0% 53px 0px' ]
[eltdf_separator type='normal' position='center' border_style='solid' color='' width='' thickness='' top_margin='0px' bottom_margin='13px' ]

عضویت طلایی

  /  عضویت طلایی

دانش آموزان عزیز! اگر میخواهید از مزایای عضوطلایی بهره مندشوید فوری ثبت نام کنیدتا برایتان کارت عضویت طلایی ومدرس افتخاری سایت راصادرکنیم .ونیز به عنوان همکارمدرس گروه ماباشید وازمزایای درنظرگرفته شده استفاده کنید.حتما تماس بگیرید.

عضویت طلایی