ویژگی تصویر

غرفه ی پایه ی پنجم ابتدایی

  /  غرفه ی پایه ی پنجم ابتدایی

نمونه تدریسهای امدادبه امدادفصل اول وEMD آن (مکمل )فصل اول

ویدیوهای فصل 1:(عددنویسی والگوها)

EMDها(مکملهای) فصل 1:(عددنویسی والگوها)

ویدیوهای فصل 2:(کسرها)

ویدیوهای فصل 3:(تناسب ونسبت)

ویدیوهای فصل 4:(تقارن وچندضلعی ها)

ویدیوهای فصل 5:(اعداداعشاری)

ویدیوهای فصل 6:(اندازه گیری)

ویدیوهای فصل 7:(آمارواحتمال)

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟